برای هر گونه انتقادات و پیشنهادات خود را به ایمیل behgardicom@gmail.com ارسال کنید.در نظر داشه باشید اگر مکان خاصی در منطقه شما میباشد و دوست دارید آن را معرفی کنید کافی است نام منطقه را با چندین عکس بفرست اید تا به نام خودتان ثبت شود.در ضمن اگر این منطقه خاص و بکر باشد همراه با هدیه خواهد بود.

با تشکر به گردی مجله به روز گردشگری برای همه